מדיניות החוג למתמטיקה לפטורים ממטלות בעקבות מילואים או אשפוז

 

כותרת

בקורסי החוג למתמטיקה ינהגו ככלל לפי הנהלים הרשומים מטה. עם זאת, במקרה שיפורסמו נהלים אחרים לקורס בסמוך לפתיחת הסמסטר, נהלים אלה יחולו במקום הרשומים למטה.

תלמידים אשר נעדרים מהלימודים לצורך שירות מילואים או בשל אשפוז, זכאים לפטור ממטלות שמועדי הגשתן חפפו או חלו מעט לאחר ההיעדרות, בהתאם לאורך השירות, כמפורט למטה.

ככלל, קבלת פטורים ממטלות משמעה שמספר המטלות הנדרשות לקבלת ציון יקטן בהתאם למספר הפטורים, והמטלות הרלוונטיות לא יכללו בחישוב מרכיב המטלות בציון הסופי. לדוגמה: בקורס בו 10 המטלות בעלות הציון הגבוה ביותר משמשות לחישוב מרכיב תרגילי הבית בציון הסופי, עבור תלמיד הזכאי ל-2 פטורים, 8 המטלות בעלות הציון הגבוה ביותר תשמשנה לחישוב מרכיב תרגילי הבית בציון הסופי.

במקרה של היעדרות בגלל מילואים או אשפוז, הפטור שיינתן יחושב באופן הבא:

תרגילי בית: הפטור יוענק בהתאם למשך ההיעדרות המצטבר במהלך הסמסטר:

  • היעדרות מצטברת של 6 ימים או פחות במהלך כל הסמסטר תקנה פטור מהגשת עבודת בית אחת.
  • היעדרות מצטברת של 7 ימים עד 12 ימים במהלך כל הסמסטר תקנה פטור מהגשת שתי עבודות בית.
  • היעדרות מצטברת של 13 ימים עד 18 ימים במהלך כל הסמסטר תקנה פטור מהגשת שלוש עבודות בית.

הפטור יינתן על עבודות שמועדי הגשתן חפפו או חלו מעט אחרי ההיעדרות.

נדגיש כי מילואים החלים על מועד ההגשה עצמו יטופלו על פי אותו הכלל. לדוגמה, תלמיד ששרת 3 ימי מילואים בודדים שהתקיימו בתאריכים של 3 מועדי הגשה שונים באותו קורס, יהיה זכאי לפטור מעבודה אחת מבין שלוש העבודות (ולא משלוש עבודות, בשתי העבודות הנותרות יהיה על התלמיד להגיש את העבודה יום קודם).

תירגול פעיל: פטור על מפגש יוענק במקרה של היעדרות שמונעת הגעה למפגש, או היעדרות של לפחות 4 ימים מתוך שבעת הימים שקדמו למפגש.

בחנים: פטור יוענק במקרה של היעדרות ביום הבוחן או בעקבות מילואים של 3 ימים או יותר במהלך השבוע שקדם לבוחן. במקרים של מילואים שנמשכו למעלה משבוע בתקופה שלפני הבוחן, אך לא עונים על התנאי הקודם, מתן הפטור נתון בידי צוות הקורס. באחריות התלמידים לפנות לצוות הקורס בכדי לברר את המדיניות.

מבחנים: סמכות לקבוע זכאות למועדים מיוחדים במבחנים נתונה אך ורק על בידי הפקולטה. יש לפנות למזכירות התלמידים בפקולטה בכל שאלה או בקשה בנושא.